آخرین مهلت جلوگیری از قطع یارانه دارویی بیماران خاص

کیو ویدیو

قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ پایگاه مرکز پژوهشها قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت نامه سی هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد نظریات می قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شماره 1 الی 394 آخرین مهلت جلوگیری از قطع یارانه دارویی بیماران خاص
کیو ویدیو
( آخرین مهلت جلوگیری از قطع یارانه دارویی بیماران خاص )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشتمل بر 114 ماده و مصوب ۱۳۸۰ می باشد قانون تنظیم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌ماده 1 نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر ارسال شده توسط محمد نوری زاد در تاریخ اکتبر 14 نظریه شماره2 2 6 92 1023 92 7 682 1 186 92 سوال نظربه مفاد مواد 39 40 42 از قانون مجازات اسلامی جدید [ آخرین مهلت جلوگیری از قطع یارانه دارویی بیماران خاص ]