آذرى از منصوریان دلخورم کار او غیرحرفه ای و دور از منش ورزشی است

( آذرى از منصوریان دلخورم کار او غیرحرفه ای و دور از منش ورزشی است ) [ آذرى از منصوریان دلخورم کار او غیرحرفه ای و دور از منش ورزشی است ]