آرامش اقتصادی در دولت یازدهم واقعیتی گم شده درسایه تفسیرهای ناصحیح

خانه های منجمد شده در تگزاس آمریکا بی تفاوتی دولت جو بایدن کیو ویدیو

4 اسفند 1399
کیو ویدیو
( آرامش اقتصادی در دولت یازدهم واقعیتی گم شده درسایه تفسیرهای ناصحیح ) [ آرامش اقتصادی در دولت یازدهم واقعیتی گم شده درسایه تفسیرهای ناصحیح ]