آرام طبعنبود کامیابی‌نیا ما را ناراحت می‌کند

( آرام طبعنبود کامیابی‌نیا ما را ناراحت می‌کند ) [ آرام طبعنبود کامیابی‌نیا ما را ناراحت می‌کند ]