آلمان به لیتوانی تانک ارسال کرد

آلمان ممنوعیت صادرات اسلحه به عربستان سعودی را لغو کرد کیو ویدیو

26 فروردین 1398
کیو ویدیو
( آلمان به لیتوانی تانک ارسال کرد ) [ آلمان به لیتوانی تانک ارسال کرد ]