آهنگ تو این غربتی که هستم نیکیتا

( آهنگ تو این غربتی که هستم نیکیتا ) [ آهنگ تو این غربتی که هستم نیکیتا ]