آیا ایرانیان صلاحیت توسعه یافتگی ندارند

کیو ویدیو

کیو ویدیو
( آیا ایرانیان صلاحیت توسعه یافتگی ندارند )آخر این چه رقابتی است اگر بازنده شوی می گویند دیدید مردم به شما اقبال ندارند اگر [ آیا ایرانیان صلاحیت توسعه یافتگی ندارند ]