آیا میشود موبو گرام را حک کرد

( آیا میشود موبو گرام را حک کرد ) [ آیا میشود موبو گرام را حک کرد ]