آیت‌الله ایمانی کمیته امداد ‌با طرح خودکفایی‌ خانواده‌ها فقر را ریشه‌کن کند

( آیت‌الله ایمانی کمیته امداد ‌با طرح خودکفایی‌ خانواده‌ها فقر را ریشه‌کن کند ) [ آیت‌الله ایمانی کمیته امداد ‌با طرح خودکفایی‌ خانواده‌ها فقر را ریشه‌کن کند ]