آیت‌الله نوری همدانی مردم پولشان را به بانک‌ها ندهندکسب اجازه برای ملاقات با محصوران

بانک جمهوری اسلامی ، ظالم تر بانک آمریکای سرمایه دار ظالم آیت الله وفسی کیو ویدیو

28 تیر 1398
کیو ویدیو
( آیت‌الله نوری همدانی مردم پولشان را به بانک‌ها ندهندکسب اجازه برای ملاقات با محصوران ) [ آیت‌الله نوری همدانی مردم پولشان را به بانک‌ها ندهندکسب اجازه برای ملاقات با محصوران ]