آیت الله اراکی قم مرکز مطالعات تقریبی در جهان اسلام است

سخنان آیت الله اراکی در خصوص FATF کیو ویدیو

16 مهر 1397
کیو ویدیو
( آیت الله اراکی قم مرکز مطالعات تقریبی در جهان اسلام است ) [ آیت الله اراکی قم مرکز مطالعات تقریبی در جهان اسلام است ]