ابراز نگرانی بلژیک از گسترش افراط گرایی مورد حمایت عربستان در مساجد این کشور

( ابراز نگرانی بلژیک از گسترش افراط گرایی مورد حمایت عربستان در مساجد این کشور ) [ ابراز نگرانی بلژیک از گسترش افراط گرایی مورد حمایت عربستان در مساجد این کشور ]