ابراهیم زاده مسئولان شیراز باید از تیم فپاسی حمایت کنند امیدوارم جایگاه خوبی به دست بیاوریم

( ابراهیم زاده مسئولان شیراز باید از تیم فپاسی حمایت کنند امیدوارم جایگاه خوبی به دست بیاوریم ) [ ابراهیم زاده مسئولان شیراز باید از تیم فپاسی حمایت کنند امیدوارم جایگاه خوبی به دست بیاوریم ]