اتفاقی که در فندقلو رخ داده است

( اتفاقی که در فندقلو رخ داده است ) [ اتفاقی که در فندقلو رخ داده است ]