اتلتیکومادرید 2 لاس پالماس 3 شکست اما صعود شاگردان سیمئونه

( اتلتیکومادرید 2 لاس پالماس 3 شکست اما صعود شاگردان سیمئونه ) [ اتلتیکومادرید 2 لاس پالماس 3 شکست اما صعود شاگردان سیمئونه ]