احتمال یافتن پیکر محبوس zwnj شدگان در طبقه منفی یک اتمام عملیات آواربرداری مشخص نیست

( احتمال یافتن پیکر محبوس zwnj شدگان در طبقه منفی یک اتمام عملیات آواربرداری مشخص نیست ) [ احتمال یافتن پیکر محبوس zwnj شدگان در طبقه منفی یک اتمام عملیات آواربرداری مشخص نیست ]