ادینسون کاوانی ناپولی می تواند رئال را حذف کند

( ادینسون کاوانی ناپولی می تواند رئال را حذف کند ) [ ادینسون کاوانی ناپولی می تواند رئال را حذف کند ]