ارتش سوریه به میدان اصلی عین الفیجه رسید اخراج ده ها فرد مسلح از زاکیه و بیت جن

شهید غفور جدی اولین خلبانی پرچم ایران کفن او شد. کیو ویدیو

10 فروردین 1398
کیو ویدیو
( ارتش سوریه به میدان اصلی عین الفیجه رسید اخراج ده ها فرد مسلح از زاکیه و بیت جن ) [ ارتش سوریه به میدان اصلی عین الفیجه رسید اخراج ده ها فرد مسلح از زاکیه و بیت جن ]