ارجاع بیش از 7 هزار نفر در انگلیس به نهادهای مبارزه با افراط گرایی