از مدال آوران المپیک و پارالمپیکی استان تهران تجلیل شد

( از مدال آوران المپیک و پارالمپیکی استان تهران تجلیل شد ) [ از مدال آوران المپیک و پارالمپیکی استان تهران تجلیل شد ]