از چه وسایل معلوب و دور ریختنی میتوان قطعات پروزه را به دست اورد

( از چه وسایل معلوب و دور ریختنی میتوان قطعات پروزه را به دست اورد ) [ از چه وسایل معلوب و دور ریختنی میتوان قطعات پروزه را به دست اورد ]