از آوار پلاسکو تا آوار رکود اقتصادی کارگرانی که زیر آوار رکود اقتصادی له شده اند

( از آوار پلاسکو تا آوار رکود اقتصادی کارگرانی که زیر آوار رکود اقتصادی له شده اند ) [ از آوار پلاسکو تا آوار رکود اقتصادی کارگرانی که زیر آوار رکود اقتصادی له شده اند ]