از پرکارترین خلبان جنگی ایران در هشت سال دفاع مقدس تقدیر شد

( از پرکارترین خلبان جنگی ایران در هشت سال دفاع مقدس تقدیر شد ) [ از پرکارترین خلبان جنگی ایران در هشت سال دفاع مقدس تقدیر شد ]