استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس

سومین استاد بزرگ شطرنج ایران رفت کیو ویدیو

4 دی 1398
کیو ویدیو
( استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ) [ استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ]