استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس

گفتگو شنیدنی احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران کیو ویدیو

29 بهمن 1397
کیو ویدیو
( استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ) [ استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ]