استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس

مسابقه حساس شطرنج بین دو استاد بزرگ هندی کیو ویدیو

19 تیر 1398
کیو ویدیو
( استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ) [ استاد بزرگ شطرنج بین پرسپولیسی‌هاعکس ]