استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند

سفر بازیکنان بارسلونا برای دیدار سویا کیو ویدیو

4 اسفند 1397
کیو ویدیو
( استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ) [ استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ]