استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند

دولت احترام به استقلال مجلس هرگونه تلاش برای انجام وظایف قانونی مجلس فروگذ کیو ویدیو

12 خرداد 1399
کیو ویدیو
( استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ) [ استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ]