استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند

( استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ) [ استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ]