استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند

تاریخچه شهرآورد پرسپولیس استقلال قسمت هشتم کیو ویدیو

26 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ) [ استرسی برای دیدار با استقلال ندارم هردو تیم بازیکنان بزرگی دارند ]