اسلحه ترور حسنعلی منصور را آیت الله هاشمی داده بود قرارمان نبود این راز را فاش کنیم

( اسلحه ترور حسنعلی منصور را آیت الله هاشمی داده بود قرارمان نبود این راز را فاش کنیم ) [ اسلحه ترور حسنعلی منصور را آیت الله هاشمی داده بود قرارمان نبود این راز را فاش کنیم ]