اصفهان میزبان نیمه نهایی جام حذفی شد برگزاری فینال در انتظار ذوبی ها

( اصفهان میزبان نیمه نهایی جام حذفی شد برگزاری فینال در انتظار ذوبی ها ) [ اصفهان میزبان نیمه نهایی جام حذفی شد برگزاری فینال در انتظار ذوبی ها ]