اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده‌ام فیفا آن‌ها را محروم می‌کند

( اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده‌ام فیفا آن‌ها را محروم می‌کند ) [ اظهار نظر عجیب کمالوند درباره پرسپولیس شنیده‌ام فیفا آن‌ها را محروم می‌کند ]