اعزام 300تفنگدار دریایی آمریکا به جنوب افغانستان

( اعزام 300تفنگدار دریایی آمریکا به جنوب افغانستان ) [ اعزام 300تفنگدار دریایی آمریکا به جنوب افغانستان ]