افتتاح ۶ واحد دامداری در زابل

افتتاح ۳۰۰ واحد مسکن مهر کلنگ زنی احداث ۱۰۰۰ واحد مسکونی مشارکتی در شاهین شهر کیو ویدیو

گردشگری منطقه 11 مقاله پژوهشهای ایرانی دریای پارس افتتاح ۶ واحد دامداری در زابل
1 مهر 1398
کیو ویدیو
( افتتاح ۶ واحد دامداری در زابل )مجموعه تئاتر شهر در سال ۱۳۴۶ توسط مهندس امیرعلی سردار افخمی طراحی شد و ساخت آن پنج سال هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود [ افتتاح ۶ واحد دامداری در زابل ]