افتتاح 12 کلاسه مطهری شاهرود

حل تمرین 4 تبدیل واحد فصل اول فیزیک1 دهم دبیرستان مطهری دبیر کاظم پور کیو ویدیو

1 مهر 1399
کیو ویدیو
( افتتاح 12 کلاسه مطهری شاهرود ) [ افتتاح 12 کلاسه مطهری شاهرود ]