اقساط ماهانه وام های دریافتی از حقوق اسفندماه کارکنان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیر نمی شود

( اقساط ماهانه وام های دریافتی از حقوق اسفندماه کارکنان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیر نمی شود ) [ اقساط ماهانه وام های دریافتی از حقوق اسفندماه کارکنان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیر نمی شود ]