النجباء عراق خواستار سلب مصونیت از نمایندگان و مسئولان حامی داعش شد

( النجباء عراق خواستار سلب مصونیت از نمایندگان و مسئولان حامی داعش شد ) [ النجباء عراق خواستار سلب مصونیت از نمایندگان و مسئولان حامی داعش شد ]