انتصاب عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد

کیو ویدیو

قانون ماليات های مستقيم آخرین اصلاحات مصوب 1394 04 31 انتصاب عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد
کیو ویدیو
( انتصاب عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد )فهرست مطالب پیشگفتار بخش اول قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ ۰۴ [ انتصاب عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد ]