انتقاد فرح دیبا از معمای شاه

واکنش فرح پهلوی کیو ویدیو

7 آبان 1397
کیو ویدیو
( انتقاد فرح دیبا از معمای شاه ) [ انتقاد فرح دیبا از معمای شاه ]