اهنگ فلانی تو قلبمی به دردم تو مرحمی

( اهنگ فلانی تو قلبمی به دردم تو مرحمی ) [ اهنگ فلانی تو قلبمی به دردم تو مرحمی ]