اگر هنر دولت نبود شرایط اسف باری در انتظارمان بود

( اگر هنر دولت نبود شرایط اسف باری در انتظارمان بود ) [ اگر هنر دولت نبود شرایط اسف باری در انتظارمان بود ]