ایجاد 1441 شغل رهاورد طرح های صنعتی و معدنی دهه فجر فارس

( ایجاد 1441 شغل رهاورد طرح های صنعتی و معدنی دهه فجر فارس ) [ ایجاد 1441 شغل رهاورد طرح های صنعتی و معدنی دهه فجر فارس ]