ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام ب برنامه ششم توسه

( ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام ب برنامه ششم توسه ) [ ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام ب برنامه ششم توسه ]