ایران مقید به کنوانسیون بازل است پسماندهای خطرناک ارتباط مستقیمی با سلامت انسان ها دارد

معاون وزیر بهداشت ایران آماده کمک به آمریکا برای جلوگیری کرونا است کیو ویدیو

5 مهر 1399
کیو ویدیو
( ایران مقید به کنوانسیون بازل است پسماندهای خطرناک ارتباط مستقیمی با سلامت انسان ها دارد ) [ ایران مقید به کنوانسیون بازل است پسماندهای خطرناک ارتباط مستقیمی با سلامت انسان ها دارد ]