ایران مقید به کنوانسیون بازل است پسماندهای خطرناک ارتباط مستقیمی با سلامت انسان ها دارد

( ایران مقید به کنوانسیون بازل است پسماندهای خطرناک ارتباط مستقیمی با سلامت انسان ها دارد ) [ ایران مقید به کنوانسیون بازل است پسماندهای خطرناک ارتباط مستقیمی با سلامت انسان ها دارد ]