ایوبی قرار بر تشکیل کمیته هیات داوری نیست

غالیه هو کشیدن در هیات لفظ هو بر غیر خداوند متعال جایز نیست کیو ویدیو

29 بهمن 1399
کیو ویدیو
( ایوبی قرار بر تشکیل کمیته هیات داوری نیست ) [ ایوبی قرار بر تشکیل کمیته هیات داوری نیست ]