برانکو با طاهری ضیافت شام گرفت

ماجرای ارتباط مدیریت طاهری در پرسپولیس رفتن برانکو کیو ویدیو

2 تیر 1398
کیو ویدیو
( برانکو با طاهری ضیافت شام گرفت ) [ برانکو با طاهری ضیافت شام گرفت ]