برخورد قاطع دستگاه قضایی با زمین خواری پرونده سنگینی نداشته ایم

کیو ویدیو

ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه برخورد قاطع دستگاه قضایی با زمین خواری پرونده سنگینی نداشته ایم
کیو ویدیو
( برخورد قاطع دستگاه قضایی با زمین خواری پرونده سنگینی نداشته ایم )با درود و خسته نباشید من فقط مشاهداتم را برای آگاهی شما میدهم همانطور که میدانید پس گنده لات های تسبیح به دست ما را چاره ای جز واژگونیِ این نظام نیست چرایی و چگونگی اش را [ برخورد قاطع دستگاه قضایی با زمین خواری پرونده سنگینی نداشته ایم ]