برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری

برگزاری مراسم نیایش زیر باران حضور پاپ کیو ویدیو

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 11 1395 برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری
12 خرداد 1398
کیو ویدیو
( برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری )بخشنامه تصویبنامه رأی دیوان عدالت اداری سازمان اداری و استخدامی سازمان برنامه و [ برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری ]