برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری

دلیل ارزان نشدن کالا زبان مدیر تعزیرات حکومتی کیو ویدیو

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 11 1395 برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری
27 شهریور 1397
کیو ویدیو
( برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری )بخشنامه تصویبنامه رأی دیوان عدالت اداری سازمان اداری و استخدامی سازمان برنامه و [ برگزاری آخرین جلسه تدوین سند راهبردی تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری ]