برگزاری والیبال برفی،روز ۲۴ ۲۵ بهمن در پیست دیزینقدرت‌های اروپا در راه ایران

برگزاری جشنواره جذاب آدم برفی ها در پیست اسکی شهدای سربند کیو ویدیو

14 بهمن 1397
کیو ویدیو
( برگزاری والیبال برفی،روز ۲۴ ۲۵ بهمن در پیست دیزینقدرت‌های اروپا در راه ایران ) [ برگزاری والیبال برفی،روز ۲۴ ۲۵ بهمن در پیست دیزینقدرت‌های اروپا در راه ایران ]