بر اساس شنیده ها نمی توان ازی مالیات اضافه دریافت کرد

دفاع کلیات طرح تشدید مالیات بر خانه های خالی کیو ویدیو

26 تیر 1399
کیو ویدیو
( بر اساس شنیده ها نمی توان ازی مالیات اضافه دریافت کرد ) [ بر اساس شنیده ها نمی توان ازی مالیات اضافه دریافت کرد ]