بلند شدن دود سفید از آوار پلاسکو آتش در لایه های زیرین آوار

7 ساعت عملیات آتش نشانان برای نجات کارگر جوان آوار چاه کیو ویدیو

10 دی 1397
کیو ویدیو
( بلند شدن دود سفید از آوار پلاسکو آتش در لایه های زیرین آوار ) [ بلند شدن دود سفید از آوار پلاسکو آتش در لایه های زیرین آوار ]