بهره برداری از 108 طرح عمرانی و اقتصادی هم زمان با دهه فجر در شاهرود

طرح کوچ آموزش پرورش برای جلوگیری اضافه وزن دانش آموزان کیو ویدیو

30 دی 1399
کیو ویدیو
( بهره برداری از 108 طرح عمرانی و اقتصادی هم زمان با دهه فجر در شاهرود ) [ بهره برداری از 108 طرح عمرانی و اقتصادی هم زمان با دهه فجر در شاهرود ]