بیرانوند با تاج در مورد پول هایمان حرف زدیم شاید ٢٠ سال دیگر هم نتیجه ٢ ٤ تکرار نشود

( بیرانوند با تاج در مورد پول هایمان حرف زدیم شاید ٢٠ سال دیگر هم نتیجه ٢ ٤ تکرار نشود ) [ بیرانوند با تاج در مورد پول هایمان حرف زدیم شاید ٢٠ سال دیگر هم نتیجه ٢ ٤ تکرار نشود ]