بیمارستان داری در شرایط فعلی برای هلال احمر مقدور نیست

رو به آسمان 1 روزه داری در شرایط کرونا کیو ویدیو

ارتباط ایثارگران رییس جمهور ایثار خبر بیمارستان داری در شرایط فعلی برای هلال احمر مقدور نیست
25 فروردین 1400
کیو ویدیو
( بیمارستان داری در شرایط فعلی برای هلال احمر مقدور نیست )با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه مبنی بر اینکه بدنبال م با همه [ بیمارستان داری در شرایط فعلی برای هلال احمر مقدور نیست ]